Perspektywa finansowa 2014 2020 Rnice i upprozcenia systemwe

  • 幻灯片:19
下载演示
Perspektywa finansowa 2014 -2020 Różnice i uprozczenia systemwe wdrażaniu funduszy strukturalnych we department Audytu

Perspektywa finance sowa 2014 -2020 Różnice i uprozczenia systemwe wdrażaniu funduszy strukturalnych we department Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji ul。Parkowa 1,10 -233 Olsztyn Tel.(0 -89) 512 -57 -60,传真。(0 -89) 512 -57 -69 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Warszawa, 25 czerwca 2015 r。

Harmonizacja przepisów pomiędzy funduszami objętymi zakressem wspólnych ram strategicznych Wspólne Ramy Strategiczne w zakresie

Harmonizacja przepisów pomiędzy funduszami objętymi zakressem wspólnych ram strategicznych Wspólne Ramy Strategiczne w zakresie planowania strategicznego, kwalifikowalności i trwałości dla pięciu funduszy:Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) Dla wsystkich polityk dedykowany jeden strategiczny unijny i jeden krajowy。W latach 2007 -2013 fundusze objęte zakressem wspólnych ram stosowały różne kryteria dostępności dla podobnych projektów。Beneficjenci ubiegający się o dofinansowanie z różnych źródeł musieli znać różne zestawy przepisów。W kontekście wielu równolegle obowiązujących przepisów łatwiej było popełnić błąd, co wiązało się z konsekwencjami finansowymi。0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Warszawa, 25 czerwca 2015 r。

Większa swoboda twworzenia programów 1。Planowanie i implementacja programów jedno- lub wielofunduszowych (możliwość łączenia

Większa swoboda twworzenia programów 1。Planowanie i implementacja programów jedno- lub wielofunduszoych (możliwość łączenia kilku celów tematycznych i funduszy na poziomie osi priorytetowych do wysokości 20% wkładu unijnego do programu)。2.Zastosowanie proporcjonalnego podejścia do raportowania, zarzadzania i kontroli funduszy。3.Korzystanie z różnych narzędzi zintegrowanego planowania: zintegrowane inwest stycje terytorialne i rozwój lokalny kierowany prize społeczność。4.我想我的计划很好。5.Regulowanie rozdziału środków finansowych między kategoriami regionów w zakresie 2%。 6. Finansowanie pomocy technicznej z jednego funduszu. 7. Łączenie funkcji zarządczych i certyfikujących. 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Warszawa, 25 czerwca 2015 r.

Akredytacja 2007 -2013 Audyt Zgodności poziom Komisji Europejskiej 2014 -2020 Desygnacja poziom państwa członkowskiego

Akredytacja 2007 -2013 Audyt Zgodności poziom Komisji Europejskiej 2014 -2020 Desygnacja poziom państwa członkowskiego finsowanie 2007 -2013 2014 -2020 jednofunduszowość dwufunduszowość programalne - EFRR programalne - EFRR,EFS komponent regionalny krajowego w ramach programów regionalnych programu operacyjnego "Kapitał komponent "Wiedza, edukacja ludzki" - EFS, zarządzany przez rozwój" finsowany z EFS,基础设施部长zarządzany przez Instytucje i Rozwoju Zarządzające Województw 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Warszawa, 25 czerwca 2015 r。

Kontrola ü Komisja Europejska i państwo członkowskie nie muszą odbywać corocznych spotkań kontrolnych。u

Kontrola ü Komisja Europejska i państwo członkowskie nie muszą odbywać corocznych spotkań kontrolnych。ü Wybiórcza kontrola organów zarządzających oparta na zarządzaniu ryzykiem, co pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie środków。ü Audyt Komisji skoncentrowany na obszarach zagrożonych。Możliwość ograniczenia audytów Komisji tam, gdzie krajowe systemy realizacji polityki działają prawidłowo。ü项目wartości poniżej 10万欧元mogą być kontrolowane tylko raz wspólnie przez organ kontrotrny i Komisję przez cały okres ich trwania。ü Skrócenie maksymalnego okresu przechowywania dokumentacji z 10 do około 5 lat。*W perspektywie 2007 -2013 projekt może być poddawany audytowi W dowolnym momencie jego trwania i do 10 lat po jego zakończeniu。0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Warszawa, 25 czerwca 2015 r。

Raportowanie ü Skupienie uwagi na najważniejszych wspólnych wskaźnikach。ü uprozczony, zautomatyzowany system raportowania rocznego。

Raportowanie ü Skupienie uwagi na najważniejszych wspólnych wskaźnikach。ü uprozczony, zautomatyzowany system raportowania rocznego。ü Tylko niezbędne sprawozdania z postępu prac, mniej tekstu opisowego。ü Tylko dwa raakcie program (i w stateczymorcie) instytucje zarządzające będą musiały przedstawić bardziej wyczerpujące raporty。ü Zmniejszenie częstotliwości składania raportów, pierwszy raport w roku 2016。0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Warszawa, 25 czerwca 2015 r。

Koncentracja tematyczna Ścisłe powiązanie wszystkich pięciu funduszy z celami tematycznymi opartymi na strategii

Koncentracja tematyczna Ścisłe powiązanie wszystkich pięciu funduszy z celami tematycznymi opartymi na strategii“Europa 2020”。Środki UE muszą być przeznaczone na cele, które wpisują się w strategię i zagwarantują osiągnięcie określonych dla Polski wskaźników。Skupienie możliwości financiowania na określonych obszarach priorytetowych (11 celów tematycznych), dla których wskazano pułapy finansowe(环击剑):min. 50% środków z EFRR w 15 regionach i min. 60% na Mazowszu - innowacje, badania i rozwój;min. 20% środków z EFS - działania związane z włączeniem społecznym i ograniczeniem ubóstwa。0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Warszawa, 25 czerwca 2015 r。

Wprowadzenie nowych instrumentów realizacji polityki spójności w zakresie rozwoju terytorialnego Zintegrowane inwest stycje terytorialne ü

Wprowadzenie nowych instrumentów realizacji polityki spójności w zakresie rozwoju terytorialnego Zintegrowane inwest stycje terytorialnene ü służyć mają wzmocnieniu zintegrowanego podejścia terytorialnego, dostosowaniu interwencji do potrzeb określonych typów terytoriów oraz wspieraniu rozwoju lokalnego,ü będą realizowane przez partnerstwa reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego z terenu miasta i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie, ü mogą być realizowane przez działania w ramach co najmniej dwóch priorytetów łączących finsowanie EFRR i EFS。0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Warszawa, 25 czerwca 2015 r。

项目jekty zintegrowane ü co najmniej dwa project powiązane ze sobą tematycznie, których realizacja prowadzi

项目jekty zintegrowane ü co najmniej dwa Projekty powiązane ze sobą tematycznie, których realizacja prowadzi do wspólnego celu, ü zapewniają komplementarność działań finanyanych ze środków EFRR i EFS, np。Projekt obejmujący rewitalizację albo inwestycję infrastrukturalną w połączeniu ze szkoleniami, ü zwiększają efektywność wykorzystania środków funduszy europejskich。Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność ü zwiększenie udziału społeczności lokalnych w programowaniu i zarządzaniu rozwojem danego obszaru, ü obowiązkowy w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, dobrowny w programach polityki spójności,ü podmiot - Lokalne Grupy Działania 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Warszawa, 25 czerwca 2015 r

Efektywność wydawania środków Cele rozwojowe będą musiały być wyrażone za pomocą wskaźników (tzw。kamieni

Efektywność wydawania środków Cele rozwojowe będą musiały być wyrażone za pomocą wskaźników (tzw。kamieni milowych)。Wartości pośrednie muszą zostać wyznaczone在韩国2018年,在韩国2022年。Komisja Europejska w roku 2019 doona cennia realizacji wskaźników。Niewywiązanie się z celów skutkować może zawieszeniem płatności lub odebraniem części funduszy。Efektywne wydatkowanie środków zostanie nagrodzone dodatkowymi środkami, tzw。rezerwą wykonania (5% alokacji Funduszy Europejskich)。Priorytety, które nie osiągną celu nie będą kwalifikować się do uzyskania dodatkowych środków w ramach rezerwy。0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Warszawa, 25 czerwca 2015 r。

Wprowadzenie now wego podejścia do informatyzacji procesów realizacji projektów ü Odejście od dokumentów papererowych na

Wprowadzenie nowgo podejścia do informatyzacji procesów realizacji projektów ü Odejście od dokumentów papererowych na rzecz elektronicznej wymiany danych (komunikacja beneficjent - instytucja wyłącznie drogą elektroniczną)。ü Pełna informatyzacja procesów związanych z realizacją programów operacyjnych (całość dokumentacji dotyczącej cyklu życia projektu może być przechowywana i przetwarzana elektronicznie)。ü Beneficjenci mogą zgłaszać się do programów i przechowywać wszystkie informacje elektronicznie, a także mieć dostęp do danych z rejestrów publicznych。ü Kompatybilność lokalnych systemów informatycznych z systemem centralym, z zachowaniem zasady jednokrotnego przekazywania informacji przez beneficjenta。ü Redukcja obciążeń administracyjnych i przyspieszenie procesu rozliczeń wydatków。0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Warszawa, 25 czerwca 2015 r。

Odpowiedzialność instytucji pośredniczących wdrażających i Ø Wprowadzenie regulacji dotyczącej odpowiedzialności instytucji pośredniczącej i wdrażającej

基Odpowiedzialnośćinstytucji阿宝średnicząwdrażają进入我ØWprowadzenie regulacji dotyczącej Odpowiedzialności instytucji阿宝średniczącej我wdrażającej咱nieprawidł噢ąrealizacjępowierzonych扎ńInstytucja powierzająca莫że, w扎列ż没有ści od powagi uchybienia, wydaćrekomendacjędotyczącąpoprawy w zakresie nieprawidłowo realizowanych扎ń,Nieprzestrzegania przepisów prawa lub działania niezgodnie z systemm realizacji programu operacyjnego。Nie wykonanie działań naprawczych może spowodować: 1) wstrzymanie lub wycofanie części lub całości dofinansowania przyznanego instytucji z pomocy technicznej, 2) wystąpienie do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o zawieszenie desygnacji。0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Warszawa, 25 czerwca 2015 r。

Ø Wyraźne przypisanie odpowiedzialności za błędy podmiotowi, który je popełnił W przypadku nałożenia korekty

ØWyraźne przypisanie odpowiedzialności咱błędy podmiotowi, ktory我教皇ł倪łW przypadku nałoż他korekty finansowej W wyniku uchybienia instytucji, anulowanie części albo całości dofinansowania聂zwalnia instytucji, ktora dopuściłsięuchybieńz obowiązku wypłaty rownowartości dofinansowania należnego beneficjentowi。Każda instytucja będzie zobowiązana pokryć należność wobec beneficjenta ze środków znajdujących się w jej budżecie, a w przypadku gdy należne dofinansowanie zostało już wypłacone, do zwrotu kwot do budżetu unii lub budżetu państwa。W perspektywie 2007 -2013 problem finsowania dla projektów, które W wyniku błędów instytucji nie otrzymały dofinansowania z UE spoczywał na instytucji Zarządzającej。Instytucje pośredniczące i wdrażające nie były obciążane finsowo za swoje błędy。0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Warszawa, 25 czerwca 2015 r。

Certyfikacja wydatkow 1。Ograniczenia administracyjne poprzez rezygnację z podmiotów biorących udział w procesie certyfikacji

Certyfikacja wydatkow 1。Ograniczenia administracyjne poprzez rezygnację z podmiotów biorących udział w procesie certyfikacji 2007 -2013 (IZ→IPOC→IC): - Instytucji Pośredniczącej w certyfikacji (Urzędy Wojewódzkie), Instytucji Certyfikującej na poziomie krajowym (Ministerstwo infrastructury i Rozwoju)。2.Pełnienie przez Instytucję Zarządzającą jednocześnie funkcji Instytucji Certyfikującej (IZ=IC)。3.Przyjęcie jako podstawy certyfikacji - całkowitych wydatków kwalifikowalnych (tj。Publicznych I prywatnych łącznie) co spowoduje: - ograniczenie wydatków Publicznych, w tym przede wszystkim wydatków budżetu państwa, na realizację projektów, ograniczenie zaangażowania budżetu państwa w dofinansowaniu projektów pomocy publicznej (dofinansowanie unijne“dopełnione zostanie”głównie wkładem prywatnym)。W perspektywie 2007 -2013 podstawę stanowiły tylko środki publiczne。0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Warszawa, 25 czerwca 2015 r。

rozne zestawienia wydatków•Państwo członkowskie będzie w terminie do 15 lutego kolejnego roku

rozne zestawienia wydatków•Państwo członkowskie będzie w terminie do 15 lutego kolejnego roku budżetowego przesyła do KE dokumenty w ramach rocznych rozliczeń。•Państwo członkowskie sporządza zestawienie wydatków za poprzedni rok obrachunkowy dla każdego programu operacyjnego wrazz z deklaracją zarządczą, rocznym podsumowaniem, sprawozdaniem z kontroli, opinią audytową。•Na podstawie zestawienia wydatków Komisja oblicza kwotę obciążającą fundusze polityki spójności。•你可以做roznego zestawienia wydatków nie będzie możliwe wycofanie nieprawidłowego wydatku i ponowne wykorzystanie środków w ramach programu operacyjnego。Korekty finansowe netto będą standardową reakcją KE na nieprawidłowości。Mają one na celu zmobilizować państwa członkowskie do samodzielnego wykrywania i korygowania błędów。•Nowy system rocznych rozliczeń pomiędzy państwem członkowskim a KE zakładający korekty netto oznacza konieczność rozbudowania systemu kontroli projektów i weryfikacji wydatków。0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Warszawa, 25 czerwca 2015 r。

Polityka zwalczania nadużyć finansowych Na podstawie art。125年暑期活动。4 litc rozporządzenia nr

Polityka zwalczania nadużyć finansowych Na podstawie art。125年暑期活动。4 litc rozporządzenia nr 1303/2013, Instytucje Zarządzające są zobowiązane do wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych。W procedurach instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy unijnych powinny być uwzględnione mechanizmy antiykorupcyjne, np。:•zasada“wielu oczu”dotycząca procesów związanych z wyborem projektów do dofinansowania lub zawieraniem umów o dofinansowanie,•zasada wykluczania z kontroli realizacji projektu osób, które brały udział w wyborze projektu lub które weryfikują wnioski o płatność projektu w zakresie finansowym I merytorycznym,•obowiązek składania deklaracji bezstronności na etapie wyboru projektu do dofinansowania, jego rozliczania oraz kontroli, obowiązek zawierania umów odpłatnych, których przedmiotem są usługi lub dostawy na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych。0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Warszawa, 25 czerwca 2015 r。

Działania podejmowane w celu wdrożenia nowych rozwiązań perspektywy 2014 -2020 (główne obsary ryzyka) Zapewnienie

Działania podejmowane w celu wdrożenia nowych rozwiązań perspektywy 2014 -2020 (główne obsary ryzyka) Zapewnienie terminowego sporządzania rocznych zestawień wydatków:•bieżący监视我ocena Departamentu Koordynacji Wdraż有空Funduszy Unii Europejskiej procesu wydatkowaniaśrodkow oraz certyfikacji wydatkow,•Plany wydatkowaniaśrodkow przyjmowane każdego roku przez RadęMinistrow——narzędzie dyscyplinujące Instytucje Zarządzające做terminowego deklarowania określonych wydatkow柯。Zaostrzenie instrument stosowania korekt financiowych netto przez KE•wspólne Listy Wskaźników Kluczowych 2014 dla Celów tematycznych współfinansowanych z EFRR i FS oraz dla pomocy technicznej, przygotowanie przez instytucje zarządzające skutecznych systemów zarządzania i kontroli, które będą weryfikowane w ramach audytu desygnacyjnego,•konieczność zaostrzenia procedure I zintensyfikowania czynności kontrolnych, które będą dotyczyły realizacji projektu przez beneficjenta, w tym kontroli przed otrzymaniem dofinansowania。0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Warszawa, 25 czerwca 2015 r。

Zasada e- cohesive oraz system电子内聚力系统

Zasada e-cohesion oraz system elektronicznej rejestracji i przechowywania danych•obowiązek stworzenia centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych,•powiązanie centralnego systemu informatycznego SL 2014 z lokalnym system informatycznym,•konieczność zaostrzenia procedure I zintensyfikowania czynności kontrolnych, które będą dotyczyły realizacji projektu przez beneficjenta, w tym kontroli przed otrzymaniem dofinansowania。0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Warszawa, 25 czerwca 2015 r。

Dziękuję za uwagę Roman Ruciński department Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji ul。Parkowa 1,

Dziękuję za uwagę Roman Ruciński department Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji ul。Parkowa 1,10 -233 Olsztyn Tel.(0 -89) 512 -57 -60,传真。(0 -89) 512 -57 -69 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Warszawa, 25 czerwca 2015 r。

Baidu